Gratis verhuisauto

Onze opdrachtgevers kunnen één dag gratis gebruik maken van deze verhuiswagen. Niet opdrachtgevers die een huis bij ons kopen kunnen eveneens de verhuisauto één dag gratis gebruiken, maar dan alleen op een maandag, dinsdag of woensdag.

Reglement gebruik verhuiswagen Makelaardij Jaap Kingma

Artikel 1 Wie kan gebruik maken van de verhuiswagen?
Het gratis gebruik van de verhuiswagen is bestemd voor opdrachtgevers van Makelaardij Jaap Kingma die een verkoopopdracht of aankoopopdracht aan dit kantoor hebben gegeven. Dit geldt overigens niet voor opdrachtgevers die hun woningen uit de verkoop halen. Niet opdrachtgevers die een huis bij ons kopen kunnen eveneens de verhuisauto één dag gratis gebruiken, maar dan alleen op een maandag, dinsdag of woensdag.

Artikel 2 Duur van het gebruik
De verhuiswagen wordt aan onder 1 genoemde cliënten op afspraak één dag gratis ter beschikking gesteld. Tijdige reservering is gewenst: er kan immers maar één cliënt tegelijk gebruik maken van de verhuiswagen. In principe is het mogelijk de verhuiswagen de avond vóór de dag van gebruik op te halen. Uiteraard dient dit in overleg plaats te vinden.

Artikel 3 Staat van de verhuiswagen
De gebruiker wordt geacht de verhuiswagen in goede staat in ontvangst te hebben genomen en in dezelfde staat weer af te leveren. Eventuele schade bij ingebruikname dient vermeld te zijn op de in de wagen aanwezige staat.
Tijdens het gebruik ontstane schade dient direct (telefonisch) te worden gemeld bij Makelaardij Jaap Kingma. Gebruik buiten Nederland is zonder toestemming van Makelaardij Jaap Kingma niet toegestaan.

Artikel 4 Kosten brandstofverbruik (diesel)
De gebruiker dient zelf de kosten van het brandstofverbruik voor haar rekening te nemen. Dit kan door middel van bijtanken of afrekening bij de balie bij Makelaardij Jaap Kingma.

Artikel 5 WA en casco-verzekering
Makelaardij Jaap Kingma heeft ten behoeve van de verhuiswagen een aansprakelijkheidsverzekering (WA) en een casco-verzekering afgesloten. De gebruiker heeft een eigen risico bij casco-schade van € 500,=. Dit eigen risico kan –voorafgaand aan het gebruik- door de gebruiker worden afgekocht voor een bedrag groot € 25,=.
Voor rekening van de gebruiker, die Makelaardij Jaap Kingma daarvoor vrijwaart, blijft evenwel: schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van de Wet Aansprakelijkheids verzekering Motorvoertuigen wordt vergoed doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade. 
Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten door de gebruiker Schade ontstaan terwijl de gebruiker/bestuurder niet in bezit is van een geldig rijbewijs B of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd Schade aan de lading komt te allen tijde voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 6 Maximale belading
De maximaal toegestane belading van de verhuiswagen bedraagt 780 kg. 
De gebruiker verklaart de verhuiswagen niet zwaarder te beladen dan dit maximaal toegestane gewicht. Schade veroorzaakt door overbelading komt geheel voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 7 Vrijwaring verhuurder
Gebruiker vrijwaart Makelaardij Jaap Kingma voor alle schade van inzittenden of derden waarvoor de eigenaar aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan de eigenaar mochten worden opgelegd terzake van gedurende het gebruik door de bestuurder en/of inzittenden gepleegde strafbare feiten (bijvoorbeeld snelheidsovertredingen of te zware belading), tenzij deze het gevolg zijn van een defect aan de verhuiswagen dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van het gebruik.